رنگین آهن

طرح ملی رتبه بندی

 کارت بازرگانی شرکت رنگین آهن (سهامی خاص)از سوی اتاق بازرگانی صنایع ومعادن وکشاورزی ایران در تاریخ هفدهم آبان نودوسه مورد ارزیابی قرار گرفته است وحائز رتبه سیمین سه ستاره میباشد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲